آشنايي با مدير نظارت

 

 

 

مهندس سيد محسن محمودزاده انتظاري
 
محل تولد : قزوين
تاريخ تولد: 10/1/1358
سوابق تحصيلي : كارشناس عمران از دانشگاه آزاد قزوين
سوابق اجرايي : ناظر پروژه هاي عمراني و مديريت پلهاي سطح شهر