آشنايي با معاون فني و عمراني

آشنايي با معاون فني و عمراني   نام و نام خانوادگي:  مهندس سيد محمد علمي     محل تولد: قزوين تاريخ تولد: 1358 سوابق تحصيلي: ...

تقاطع غیر همسطح شهید رجایی

تقاطع غیر همسطح شهید رجایی تقاطع غیر همسطح شهید رجایی تقاطع غیر همسطح شهید رجایی تقاطع غیر همسطح شهید رجایی تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی ...

تقاطع غیر همسطح نخبگان

تقاطع غیر همسطح نخبگان تقاطع غیر همسطح نخبگان تقاطع غیر همسطح نخبگان تقاطع غیر همسطح نخبگان تقاطع غیر همسطح نخبگان کارفرما : شهرداری...

تقاطع غیر همسطح 7 دی و 9 دی

تقاطع غیر همسطح 7 دی و 9 دی پروژه تقاطع غیرهمسطح 7 دی (نادری) محل اجرای پروژه : تقاطع خ نادری و خ بوعلی هدف از اجرای طرح ...

برجهاي مسکوني ستاره پونک

برجهاي مسکوني ستاره پونک برجهاي مسکوني ستاره پونک برجهاي مسکوني ستاره پونک برجهاي مسکوني ستاره پونک پروژه سرمایه گذاری هدف پروژه ...

تقاطع غیر همسطح باغستان(ابوترابی)

تقاطع غیر همسطح باغستان(ابوترابی) تقاطع غیر همسطح باغستان(ابوترابی) تقاطع غیر همسطح باغستان(ابوترابی) تقاطع غیر همسطح باغستان(ابوترابی) ...

تقاطع غیر همسطح خلیج فارس

تقاطع غیر همسطح خلیج فارس تقاطع غیر همسطح خلیج فارس تقاطع غیر همسطح خلیج فارس تقاطع غیر همسطح خلیج فارس پروژه تقاطع غیرهمسطح خلیج...

تقاطع غیر همسطح قدس

تقاطع غیر همسطح قدس تقاطع غیر همسطح قدس تقاطع غیر همسطح قدس تقاطع غیر همسطح قدس هدف: ...

تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع)

تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع) تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع) تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع) تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع) هدف : تسريع در...