مدیرنظارت امور مطالعات آبهای سطحی

مهندس حسن سلطان محمدی

محل تولد: قزوین

تاریخ تولد: 1353

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد زلزله ـ کارشناسی ارشد هیدرولیک

سوابق اجرایی: دبیر کمیسیون حفاری، مدیر دستگاه نظارت، مدیر پل ها، معاون عمرانی منطقه دو، مدیر پروژه های باراجین و ...