پروژه مخازن ذخیره سازی آب بوستان باراجین (مخزن R1)