تور رسانه ای بازدید خبرنگاران از پروژه کمربندی شرق شهر با حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار قزوین