پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

علی فرمانی و مهدی مهدی خانی به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر قزوین در شورای شهرستان انتخاب شدند

علی فرمانی و مهدی مهدی خانی به مدت چهار سال و هر دو با کسب 7 رای موافق از 9 رای، به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر قزوین در شورای شهرستان برگزیده شدند.

مهری سادات تقوی نیز کاندید این بخش بود که 3 رای به دست آورد.

 

تصاویر مرتبط