نشاني :قزوين_ خيابان شهرداري_شهرداري مركز_ساختمان شوراي اسلامي شهر قزوين  
 
نمابر:33226701_33227412_028
 
تلفن :02833227412_33227050_028

 

كدپستي :3413685931