چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

رييس کميسيون فرهنگي و ورزشي شوراي اسلامي شهر قزوين

فاطمه اشدري

 

                  تحصيلات:
 
           کارشناسي ارشد مديريت
     سوابق  :

 

1-      رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين
2-      رئيس کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شوراي اسلامي شهر قزوين
3-      استخدام آموزش و پرورش استان قزوين سال 1364
4-      مدير مراکز آموزشي ( کوثر و فرزانگان و شهيد شيرودي شهرستان آبيک بمدت 7 سال ) (سرپرست تربيت معلم بنت الهدي صدر قزوين) (بازرس و راهنماي آموزش مدارس ناحيه يک و دو در آموزش و پرورش ) (مشاوره تربيتي – تحصيلي دبيرستان فرزانگان –حجاب- شاهد بهشتيان و هدي قزوين ) (دبير خوشنويسي دبيرستانهاي توحيد- بعثت- شهيد بهشتي- شرافت –شفق و .... قزوين) (معاون پيش دانشگاهي شهيد بنت الهدي صدر قزوين –دبير علوم اجتماعي دبيرستانهاي قزوين)
5-      مدرس مرکز آموزش عالي فرهنگيان استان قزوين
6-      مدرس آموزش ضمن خدمت فرهنگيان استان قزوين
7-      عضو شوراي آموزش و پرورش استان قزوين
8-      عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان قزوين
9-      عضو شوراي مشاورين آموزش و پرورش استان قزوين
10- راهنماي آموزشي دانش آموزان شاهد قزوين
11- عضو معتمد انجمن کتابخانه هاي استان قزوين
12- عضو کارگروه بهداشت و درمان و امور اجتماعي (استانداري-دانشگاه علوم پزشکي و تامين اجتماعي) استان قزوين
13- موسس و مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوي استان قزوين
14- عضو شوراي اسلامي شهر قزوين سه دوره(دوم –سوم-چهارم)
15- مسئول مجمع بسيج جامعه زنان استان قزوين
16- عضو جامعه فرهيختگان فرهنگي بسيج استان قزوين
17- عضو انجمن کتابخانه هاي استان قزوين
18- نماينده امام جمعه قزوين در شوراي نامگذاري شهر قزوين
19- عضو هيئت امناي نابينايان استان قزوين
20- عضو هيئت ورزشي انجمن نابينايان استان قزوين
21- عضو هيئت مديره ورزش پيوند اعضاي ايران
22- عضو کارگروه بهداشت و درمان تامين اجتماعي (استانداري-دانشگاه علوم پزشکي-تامين اجتماعي استان قزوين)
23- نايب رئيس و عضو مجمع خيرين سلامت استان قزوين

 

تصاویر مرتبط