تقاطعهاي غير همسطح مطهري و ايثار

تقاطعهاي غير همسطح مطهري و ايثار

تقاطعهاي غير همسطح مطهري و ايثار

هدف پروژه :بهبود عبور و مرور شهري و كاهش بار ترافيكي و ايجاد كمربندي شرقي و غربي

محل پروژه : بلوار مطهري

کارفرما : شهرداري قزوين

پيمانکار: شرکت سرکايه گذاري شهر آتيه با مشارکت اجرايي شرکت دي

دستگاه نظارت : معاونت فني و عمراني

مشاور: مهندسين مشاور طرح گارنو

مبلغ اوليه پيمان : 49.926.739.542 ريال

تاريخ شروع پروژه : 1/5/1390

مدت پيمان :14 ماه

تاريخ پايان پروژه: 1/7/1391

 

مطهري 1

مشخصات سازه :

 

نوع پل: پل زيرگذر با عرشه دال بتني مجوف .

طول زير گذر: 421 متر است .

طول عرشه مطهري 1 : طول پل33 متر است .

تعداد شمعها دور دکل برق: 13 شمع به قطر0.9 متر و طول 15 متر ميباشد .

پايه ها :تعداد پايه هاي مياني 12 عدد است که به قطر 1.2 متر اجرا ميشود .

کوله ها :داراي 2 کوله شمالي (55.92 متر) و جنوبي (55.37 متر) و به ارتفاع متوسط 7.80 متر ميباشد .

پايه ها : طول متغير از 7 تا 7.5 متر + يک فونداسيون مياني به ابعاد 21*5*2 متر

عرض سواره رو سمت راست:14 متر تندرو و 6 متر کندرو ؛ پياده رو : 3 متر ؛ فاصله بين دو باند تندرو و کندرو : 3 متر

سمت چپ : تندرو : 14 متر ؛ پياده رو : 3 متر ؛ کندرو : 6 متر ؛ فاصله بين باند تندرو و کندرو : 3 متر

 

مطهري 2

مشخصات سازه:

نوع پل: کالورت بتني در روي مسير جريان آب رودخانه بازار

طول پل مطهري2 :55.23 متر در جهت مسير جريان آب رودخانه و 21.6 متر در جهت عمود بر مسير آب رودخانه بازار ميباشد .

 

ديوار داخل دانشگاه : ديوار آجري با نماي آجر سفال 10 سوراخه نقشينه درجه 1 اصفهان ميباشد .

طول ديوار : ديوار شمالي به طول 446 متر و ديوار جنوبي 454 متر ميباشد .

پياده رو: پياده رو ي شمالي به عرض 3 متر و پياده روي جنوبي به عرض 3 متر در مسير پل ميباشد .

عرض سواره : 10.5 متر براي هر لاين

 

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •