آشنايي با معاون فني و عمراني

 

نام و نام خانوادگي:  مهندس سيد محمد علمي 
 
محل تولد: قزوين
تاريخ تولد: 1358
سوابق تحصيلي:
كارشناسی عمران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
سوابق اجرايي:

مسئول واحد شهرسازی منطقه سه شهرداري قزوين

قائم مقام و معاون منطقه يک شهرداري قزوين

مدير عامل شرکت عمران مسکن سازان قزوین

مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين