تماس با ما

 

آدرس پستي: قزوين ،خيابان حکم آباد ،روبروي بيمه پارسيان، جنب درب پشتي بيمارستان کوثر
 تلفاكس و دفتر معاونت : 33248027-028
تلفن مديران نظارت (ابنيه -پلها ) :   26 - 33248025 -028
مديريت کنترل بر پروژه ها :33248027-028
مخابرات - دبيرخانه - مهندسين ناظر : 33248028  - 028
کدپستي :13176-34156
پست الكترونيك:                              omranimoavenat@yahoo.com