تقاطع غيرهمسطح سرداران

تقاطع غيرهمسطح سرداران

تقاطع غيرهمسطح سرداران

 

هدف :تسريع در عبور و مرور شهري و کاهش بار ترافيک در محور وليعصر تا بلوار باهنر
 کارفرما: شهرداري قزوين
 پيمانکار: شرکت سرمايه گذاري شهر آتيه با مشارکت اجرايي شرکت دي
دستگاه نظارت:معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين
مشاور: مهندسين مشاور بهين تردد پارس
مبلغ قرارداد :مبلغ اوليه پيمان 51.970.284.056 ريال ميباشد .
مدت پيمان:14 ماه
تاريخ شروع پروژه:1390/5/29
 تاريخ پايان پروژه :1391/7/29
 
مشخصات فني سازه :
نوع سازه : پل با دال بتني مجوف ميباشد .
طول تابليه (عرشه) :قسمت بتني 216 متر است .
عرض تابليه :به طول 22.4 متر ميباشد .
طول کل:با توجه به طول تابليه و رمپها 485 متر ميباشد .
پايه هاي پل :پايه ها بصورت نيلوفري و تعداد پايه ها 8 عدد است . ارتفاع پايه ها از 5.94 تا8.14 متر متغير ميباشد.
طول رمپها : رمپ شرقي 136.97 متر و رمپ غربي 132.7متر است .
نوع رمپ ديواره :رمپ بتن درجا وزني همراه با خاکريزي .
کوله:داراي 2 کوله به ارتفاع 4.2متر است .
تعداد شمعها :تعداد شمع ها 72عدد ميباشد .
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •