اهداف و مأموريتها

 

  •  
  • تكميل و تسريع عمليات اجرايي پروژه هاي ناتمام در سطح شهر
  • به كارگيري استانداردهاي ايمني حين اجراي پروژه ها در كارگاه ها
  • ارتقاي كمي و كيفي و تسريع در اجراي طرحهاي عمراني
  • بهينه سازي و مديريت منابع و زمان در اجراي پروژه ها
  • بهسازي پياده روهاي سطح شهر جهت تسهيل عبور و مرور شهروندان
  • آموزش پرسنل با برگزاري كارگاههاي آموزشي و شركت در دوره هاي مختلف