وظايف واحد كنترل و هماهنگي پروژه

 

بررسي و كنترل مطالعات (فاز صفر) پروژه هاي عمراني
بررسي و كنترل نقشه هاي فاز يك پروژه ها
بررسي و كنترل نقشه هاي اجرايي فاز دو پروژه ها شامل معماري ،سازه و تأسيسات ( برقي و مكانيكي )
بررسي و اظهارنظر در مورد متره و برآورد پروژه ها
شركت در جلسات بررسي و طرحهاي عمراني در مراحل مختلف