كنترل و هماهنگي پروژه ها

 

 
واحد كنترل و هماهنگي پروژه ها كه در حوزه عمراني شهرداري مركز مستقر مي باشد داراي يك مدير و يك كارشناس ارشد عمراني مي باشد .