برجهاي مسکوني ستاره پونک

برجهاي مسکوني ستاره پونک

برجهاي مسکوني ستاره پونک

پروژه سرمایه گذاری

هدف پروژه :افزايش مساحت سرانه مسكوني شهر قزوين
کارفرما :شهرداري قزوين
 پيمانکار: شرکت ملي ساختمان
دستگاه نظارت : معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين
مشاور : مهندسين مشاور گزينه
 
مشخصات معماري :
تعداد بلوک: تعداد 7 بلوک ( داراي طبقات 14؛ 15 و 16 طبقه ميباشد و داراي 2 طبقه زيرزمين )
کاربري فضاها : در طبقات زيرزمين برجها به فضاهاي تاسيسات و انباري و پارکينگ و در طبقه همکف به فضاهاي آموزشي ؛ خدماتي و تجاري اختصاص يافته است .
تعداد واحد: داراي 558 واحد مسکوني است.
نوع سازه : اسکلت فلزي پيش ساخته با اتصالات پيچ و مهره اي و سقفهاي کامپوزيت مطابق آيين نامه 2800 زلزله با سيستم دوگانه مقاوم در برابر زلزله ( قاب خمشي و مهار بندي جانبي )
 
v       زير بناي کلي : 71754 مترمربع
v       زيربناي مسکوني : 43728 مترمربع ؛ 558 واحد
v       زيربناي تجاري – خدماتي ؛ ورزشي : 1242 مترمربع ؛ 5 سالن
v       زيربناي تجاري – خدماتي ؛ آموزشي : 497 مترمربع ؛ 2 سالن
v       زيربناي تجاري – خدماتي ؛ سالن اجتماعات : 763 مترمربع ؛ 7 سالن
v       زيربناي کلي تجاري – خدماتي : 3257.4 مترمربع
 
احجام :
وزن اسکلت فلزي به صورت تقريبي ( برآورد شده ):12500 تن
بتن فونداسيونها + ديوارهاي برشي و حائل + چاله آسانسورها + شمعها ( برآورد شده ) : 18000 مترمکعب
خاکبرداري ( برآورد شده ) :80000 مترمکعب ؛ آرماتوربندي ( برآورد شده ): 2300 تن
 
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •