شرح وظايف حوزه معاونت فني و عمراني
 
1-      نگهداري و مرمت معابر شهري
2-      نگهداري و مرمت مستحدثات ساختمانهاي شهرداري
3-      برنامه ريزي پروژه هاي عمراني
4-      اجراي كليه پروژه هاي مصوب شهرداري
5-      نظارت بر كليه پروژه هاي اجرايي شهرداري
6-      تهيه اسناد مناقصه و واگذاري پروژه ها به پيمانكاران انتخاب شده
7-      متره و برآورد برخي از پروژه ها
8-      تحويل پروژه هاي عمراني انجام شده از پيمانكاران
9-      كنترل و تحويل طرحهاي عمراني كه توسط ساير معاونتها و سازمانهاي شهرداري انجام مي شود
10-   شركت در كميسيونهاي معاملات تحويل پروژه ها و ...
11-   صدور مجوز و نظارت عاليه بر عمليات حفاري انجام شده توسط ادارات حفار
12-   ارائه خدمات عمراني به نواحي حريم شهر
13-   آماده سازي محدوده هاي توسعه شهري