تقاطع غیر همسطح شهید رجایی

تقاطع غیر همسطح شهید رجایی

تقاطع غیر همسطح شهید رجایی

تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی

کارفرما:شهرداری قزوین

پیمانکار:شرکت دی

اعتبار:   240    میلیارد ریال

مدت اجرا:   11   ماه

تاریخ اتمام:  اسفند 92

طول روگذر:1400

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •