تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع)

تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع)

تقاطع غيرهمسطح امام علي (ع)

هدف :تسريع در عبور و مرور شهري و اتصال بلوار باهنر به بلوار امام علي(ع) كاهش بار ترافيكي ورودي شهر و ايجاد كمربندي شمالي و جنوبي ميباشد.
کارفرما:شهرداري قزوين
پيمانکار:شرکت سازندگي انصار
دستگاه نظارت:معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين
مشاور: مهندسين مشاور هگزا
مبلغ قرارداد :مبلغ اوليه پيمان، 10.4 ميليارد ريال ميباشد .
مدت پيمان:18 ماه
تاريخ شروع پروژه:1390/2/13 ؛ تاريخ پايان پروژه :1391/8/13
مشخصات فني سازه :
نوع سازه :پل سازه بتني و کابلي ( کابلهاي پس کشيده و پيش تنيده به پايلون وصل ميشود.)
طول تابليه (عرشه) :قسمت بتني 237 متر است
عرض تابليه :عرض تابليه شرقي 13.8 متر و عرض تابليه غربي نيز 13.8 که در محل اتصال به لوپهاي کندرو به 17.3 ميرسد . فاصله بين 2 عرشه 4.2 متر ميباشد .
طول کل:طول کل پل با توجه به موارد عرشه و رمپها و لوپها حدود 700 متر ميباشد .
پايه هاي پل :بصورت شمع ستون و بصورت گلداني در بالاي سر ستونها ميباشد .
طول رمپها :رمپ شمالي 141 متر و رمپ جنوبي 146 متر ميباشد .
کوله:بصورت شمع ستون با نشيمنگاه بتني به ارتفاع 4 متر ميباشد .
تعداد پايلونها : داراي 8 پايلون ميباشد که ارتفاع پايلونها جهت اتصال کابلهاي نگه دارنده پل 22.5 متر از سر شمعها ميباشد .
تعداد شمعها :97عدد است که 22عدد به طول 22متر و 75عدد آن 25متر ميباشد .
تعداد سر شمع :6 عدد ؛ تعداد ستون :55 عدد
تعداد نئوپرنهاي تابليه :89 عدد ؛ تعداد ستونهاي کابلي ( پايلون ): 8 عدد
طول عرشه ( تابليه ) :261 متر ؛ طول رمپ شمال :120 متر
طول رمپ جنوب :170 متر ؛ طول لوپ جنوب غربي :70 متر
طول لوپ شمال غربي :60 متر ؛ طول بزرگترين دهانه عرشه :48 متر
ماکزيمم ارتفاع عرشه از سطح زمين:9 متر ؛ نوع اجراي رمپ : ژئوگريد
 
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •