مهندس کامران گلباز
تاريخ تولد :21/11/ 1347
مدرک از دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
تاريخ اخذ مدرک : 1370
 
1-کارشناس نظارت بر پروژه هاي عمراني
2-مسئول اجرايي و عمراني بوستان باراجين
3- ناظر عاليه پروژه هاي عمراني سطح منطقه سه
4-معاونت عمراني شهرداري منطقه يک
5-مديريت نظارت بر ابنيه