تقاطع غیر همسطح قدس

تقاطع غیر همسطح قدس

تقاطع غیر همسطح قدس

هدف:

          - تسهیل درعبورومروروکاهش بارترافیکی بلوارشهیدبهشتی وخیابان فلسطین

          -افزایش ظرفیت ترافیکی بلوارشهیدبهشتی وبلوار پیامبراعظم(ص)    

          -تسهیل درعبورومرورودسترسی آسان به خارج شهر

مزیتهای طرح ونوع اجرای خاص پروژه : اجرای این پروژه دربلوارپررفت وآمد شهید بهشتی به تسهیل هرچه بیشتر درحمل ونقل شهری قزوین کمک شایانی میکند . ساخت این تقاطع غیرهمسطح وسایرپروژه  هایی از این دست براساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهرقزوین که درشورای عالی ترافیک وزارت کشور به تصویب رسیده صورت گرفته است . براساس نظرات کارشناسی مشاوران طرح بابهره برداری از تقاطع غیرهمسطح قدس شاهد کاهش بارترافیکی چهارراه ولیعصرخواهیم بود.

معرفی المانهای سازه ای تقاطع:

پل شهید بهشتی:

طول سازه عرشه .....................260 متر

عرض سازه..........................  8/14 متر

مساخت عرشه .................3848 متر، مربع به صورت سگمنتال شامل 2 لاین رفت و 2 لاین برگشت

پل رمپ جهتی:

طول سازه عرشه .................454 متر

عرض سازه ........................3/8 متر

مساحت عرشه 2/3768 متر مربع، به صورت سگمنتال شامل 2 لاین رفت به سمت بلوار پیامبر اعظم (ص) و 2 لاین برگشت

زیرگذر جهتی بلوار پیامبر اعظم(ص):

طول سازه:390 متر

عرض سازه:12 متر

مساحت عرشه:4680 متر مربع ،به صورت دال مجوف در جا

این طرح دارای یک پل اصلی،یک پل جهتی ویک زیرگذراست . دو دستگاه پل دال بتنی ،یک دستگاه پل روگذردرجهت شمال – جنوب ویک دستگاه پل جهتی شمال به شرق ازمشخصات اجرایی این پل است .

پل دوم به ارتفاع 18 متر ازروی پل اول باروش جدید سگمنتال وطراحی سازه بسیارزیبا بارعایت استانداردهای ایمنی وترافیک طراحی شده است.

         

دلایل انتخاب روش سگمنتال طره متعادل:

          امکان موازی کاری وسرعت بالای اجرا

          زیبایی وکیفیت بدلیل پیش ساختگی

          به حداقل رساندن عملیات اجرایی (نظیرآرماتوربندی وبتن ریزی) درمجاورت ترافیک محل

 

المانهای تشکیل دهنده زیرگذر:

          شمع های طره باقطر 120 فاصله محور حدود  300متر

          دیوارنمایی باضخامت حدود 30سانتیمتر

          دال مجوف سقف درمحل عبور از زیر محور کمربندی

احجام اصلی پروژه:

حفاری:30000 متر مکعب

سطح عرشه: 7800 متر مربع

خاکبرداری پی کنی: 80000 متر مکعب

خاکریزی: 40000 متر مکعب

بتن صندوقه پیش ساخته (سگمنت) :5700 متر مکعب

تعداد شمعها : 121 عدد

حجم کل بتن ریزی :30000 متر مکعب

آرماتور بندی :3150 تن

قالب بندی:35000 متر مربع

 

مشخصات قراردادی:

مشاور طرح:مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس

دستگاه نظارت:مهندسین مشاور هگزا

مدت اجرای پروژه :20 ماه

تاریخ شروع قرار داد:10/10/93

تاریخ پایان قرار داد:6/10/95

پیمانکار پروژه:قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (گروه تخصصی شهید رجایی)

مشخصات مالی پروژه :

اعتباراولیه : 449میلیاردريال و 60 میلیارد ریال جهت تملک

 

 

 

 

 

 

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •