آشنايي با مدير نظارت

 

 

 

مهندس امیر یعقوبی
محل تولد : قزوين
تاريخ تولد: 1367
سوابق تحصيلي : كارشناسی ارشد عمران از دانشگاه علم و صنعت
سوابق اجرايي : ناظر پروژه هاي عمراني و مديريت پلهاي سطح شهر