معرفي اداره نظارت

 

اداره نظارت فني و عمراني يكي از واحدهاي مستقر در معاونت فنی وعمراني شهرداري مركز مي باشد كه وظیفه نظارت بر پروژه های عمرانی سطح شهر و مناطق سه گانه را بر عهده دارند.