وظايف نظارت

-          برنامه ريزي ، تعيين روش اجرا ، كنترل پيشرفت كار
-          خدمات مهندسي
-          خدمات ارجاع كار
-          خدمات هماهنگي، اجرايي ، تحويل موقت
-          خدمات كنترل كيفيت
-          خدمات مربوط به دوره بهره برداري آزمايشي ( دوره تضميني) و تحويل قطعي