برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد

برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد

برج اداری ،تجاری و مسکونی حکم آباد

پروژه برج تجاری ، اداری و مسکونی حکم آباد

-کارفرما:شهرداری قزوین

-دستگاه نظارت:گروه مهندسین مشاور ایجاد

-مبلغ اولیه فاز یک پیمان:      317031611384

-مدت اولیه فاز یک پیمان: 12 ماه

-تاریخ شروع عملیات اجرایی:     96/4/28

-تاریخ اتمام :       97/4/28

-مساحت زیر بنا:  42581 متر مربع

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •